Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació intervenen en les diverses etapes del procés constructiu, especialment pel que fa a les obres d’edificació, i hi aporten una actuació professional en favor de la qualitat.

Una de les funcions més rellevants de l’arquitecte tècnic, és la Direcció d’Execució d’Obra i consisteix en formar part  de la direcció facultativa, assumint la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de control de qualitatiu i de quantitat de la construcció i la qualitat d’allò edificat, en les obres de nova construcció.

Funcions

A banda, el director d’execució d’obra també es converteix en un intèrpret, tant del Projecte com del que passa a l’obra, i transmet la informació al Promotor de manera que li facilita la presa de decisions.

A més a més, també son àmpliament conegudes les atribucions de l’arquitecte tècnic com a projectista i director  d’obra, en obres de nova construcció, rehabilitació, reparació, adaptació i consolidació d’edificis construïts.

Moltes vegades, després de fer una inspecció tècnica d’un edifici (ITE), la Propietat de l’immoble necessita un programa de rehabilitació que li permeti fer les actuacions de manteniment indicades a l’informe de la ITE, i obtenir una llicència d’obres per portar a terme l’execució. En aquest cas la figura de l’arquitecte tècnic com a tècnic de capçalera és vital per assegurar una bona execució i qualitat de l’obra que es porta a terme.

Serveis que oferim

Des de carlosmartinez.cat fem direcció d’execució d’obres tant residencials com hoteleres o industrials, i també redactem projectes tècnics de rehabilitacions d’edificis que han passat la ITE.

El fet d’intervenir tant en obra nova com a rehabilitació ens permet aportar conceptes d’un camp a l’altre; la rehabilitació ens permet detectar errors d’execució que podem evitar a obra nova. I l’obra nova ens ajuda a conèixer noves tècniques i nous materials que podem aplicar també a la rehabilitació.

Contacte

Contacti amb nosaltres sense cap compromís, per email a info@carlosmartinez.cat o omplint el formulari de contacte .