Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior (SATE)

Una de les millores que es pot fer en un edifici quan es rehabilita és afegir aïllament tèrmic a l’envolvent, és a dir, a tots els elements que estan en contacte amb l’exterior: façanes, cobertes i soleres.

Quan es tracta de façanes, una de les actuacions que funciona més bé és l’aplicació d’un aïllament per l’exterior de la façana, conegut com a SATE. Aquest sistema consisteix en la col·locació d’un producte aïllant, normalment a base de plaques rígides, i posteriorment l’aplicació d’un acabat amb morter sobre una malla.

Quins avantatges té aquest sistema:

  • Trencament total dels ponts tèrmics
  • Prevenció d’entrada d’humitats
  • Acabat amb tractament de façana amb gran diversitat de colors
  • Actuació des de l’exterior de l’edifici

Què són els ponts tèrmics?

S’anomenen així als punts de l’envolvent, en aquest cas, de la façana, que transmeten la calor entre l’interior i l’exterior per falta de cap element aïllant que trenqui aquesta transmissió. Trobem ponts tèrmics en elements de l’estructura que comuniquen la part exterior de l’edifici amb la part interior. De vegades aquesta estructura és vista i en altres casos està revestida però sense cap element aïllant que trenqui la transmissió de calor.

Quins tipus d’aïllaments es poden utilitzar?

Els tipus d’aïllaments que s’acostumen a utilitzar en sistemes d’aïllament exterior de façanes són:

  • Poliestirè expandit (EPS)
  • Llana mineral (MW)
  • Poliuretà conformat (PUR)
  • Poliestirè extrudit (XPS)
  • Suro expandit
  • Vidre cel·lular
Plaques rígides de poliestirè expandit (EPS)

Aquests aïllaments es poden col·locar enganxats amb adhesius sobre la paret exterior, amb perfils o amb espigues de plàstic. Abans de col·locar l’aïllament es recomana arrebossar la superfície de la façana per deixar una superfície plana i regular.

Aïllament col·locat amb espigues de plàstic

Com és l’acabat d’un SATE?

L’acabat d’un SATE és a base de morters acríl·lics aplicats sobre una base de morter flexible i malla.

Col·locació de malla i primera capa de morter flexible abans de l’acabat

La darrera capa es pigmenta amb un gran ventall de colors possibles.

SATE acabat en color vermell
Vista final d’una façana lateral d’edifici acabada amb SATE