Des del 27 de Maig de 2015 és vigent el Decret 67/2015, de 5 de Maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) i el llibre de l’edifici.

En què consisteix la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

Consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici feta per personal tècnic competent, i que dóna lloc al corresponent informe tècnic per detectar deficiències, situacions de risc i aspectes de millora en els edificis quan arriben als 45 anys d’antiguitat.

SOL·LICITI PRESSUPOST PER FER LA SEVA ITE

El tècnic que fa la inspecció redactarà un informe on es descriuran les característiques  generals de l’edifici, on s’ha de fer constar el seu estat de conservació, i les possibles deficiències aparents constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns, així com les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici.

Un cop fet l’Informe, el Propietari de l’edifici tramitarà a l’Administració l’emissió del Certificat d’Aptitud de l’Edifici, presentant l’imprès de sol·licitud davant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o Oficines locals d’Habitatge.

Obligatorietat de fer la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

Tots els edificis unifamiliars i plurifamiliars amb ús d’habitatge.

Excepcions: unifamiliars on l’edificació principal estigui separada 1,5 m o més de la via pública, de zones d’ús públic o de les finques veïnes.

Terminis per presentar Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

Tots els edificis d’habitatges plurifamiliars amb construïts abans de l’any 1971, ja l’han d’haver passat i tenien temps de presentar la ITE fins el 31 de Desembre de 2016.

A partir de 1971, han de passar la ITE l’any en que l’edifici compleixi 45 anys d’antiguitat.

Per a edificis d’habitatges unifamiliars, tots els edificis anteriors a 1900 ja han d’haver passat la ITE i haver-la presentat abans del 31 de Desembre de 2016.

Per antiguitats posteriors a 1900, els terminis són els següents:

Edificis construïts entre 1901 i 1930 tenen termini per passar la ITE fins al 31 de Desembre de 2017.

Edificis construïts entre 1931 i 1950 tenen termini per passar la ITE fins al 31 de Desembre de 2018.

Edificis construïts entre 1951 i 1960 tenen termini per passar la ITE fins al 31 de Desembre de 2019.

Edificis construïts entre 1961 i 1975 tenen termini per passar la ITE fins al 31 de Desembre de 2020.

Edificis construïts a partir de 1975, han de passar la ITE l’any en que l’edifici compleixi 45 anys d’antiguitat

Eximent per a edificis d’habitatges unifamiliars:

Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

Preguntes freqüents:

Si fa poc que l’edifici ha estat rehabilitat, cal que passi la ITE?

Aquesta és una consulta que he rebut vàries vegades i la resposta per part d’Habitatge és que sí, l’edifici ha de passar la ITE. De fet, és comparable amb el cas de les ITV dels vehicles: encara que hagis portat el teu vehicle al mecànic a fer una revisió general, has de passar la ITV segons els terminis que marca la normativa.

En cas que no existeixi Comunitat de Propietaris, qui és el responsable de l’edifici? 

Tots els propietaris són responsables del manteniment general de l’edifici. A l’informe de la ITE, en cas que no hi hagi una comunitat de propietaris constituida, hi constaran tots els propietaris amb les seves dades.

A l’hora de sol·licitar el certificat d’aptitud de l’edifici hi constarà només una persona però només a efectes de notificació. El certificat d’aptitud fa referència a tot l’edifici i no a un sol propietari. Tots els propietaris tenen dret a tenir una còpia del certificat d’aptitud però l’original el tindrà la persona que consta com a contacte a efectes de notificacions.

Enllaços d’interès

En qualsevol cas, podeu contactar amb nosaltres per fer la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) i tramitar el certificat d’aptitud de l’edifici.